top of page
Image by Helena Lopes

Anbi status

 

 

FINANCIAL INFORMATION / FINANCIELE INFORMATIE

 

 

Stichting City Church heeft een ANBI status. Financiële verslagen zijn vrij opvraagbaar door schriftelijk contact op te nemen ons kantoor.

Wie een gift aan de stichting City Church wil aftrekken van de inkomstenbelasting, heeft daarvoor een RSIN-nummer nodig. Het RSIN-nummer van stichting City Church is: 856920502

Het jaarverslag van 2018-2019 kunt u opvragen door een mailtje te sturen naar stichtingcitychurch@gmail.com

 

​City Church Foundation has ANBI status. Financial reports can be retrieved freely by contacting our office in writing.

Whoever wants to deduct a donation to the City Church foundation from the income tax, needs an RSIN number for this.

The RSIN number of the City Church foundation is: 856920502

Our annual report of 2018-2019 is available upon request by sending an email to stichtingcitychurch@gmail.com

 

​Stichting City Church

Bestuur & Beheer

Het bestuur van de “Stichting City Church” bestaat uit:

 

Mr. NSONGO MFUMU A KANDA, voorzitter

Mw. MARJOLEIN ANNE ELIZABETH VAN DER LINDEN, secretaris

Mr. ALEX BARRETO, penningmeester

Mw. JUDITH ENNY, bestuurslid

 

Vergaderingen en stemrechten

De bestuursvergaderingen worden gehouden te ROTTERDAM of omgeving, of indien alle bestuursleden daarmee instemmen elders. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk vindt of indien één der andere bestuursleden daartoe onder opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.

In de vergaderingen word de voortgang van de activiteiten-jaarplanning besproken en worden er besluiten tot financiële ondersteuning overeenkomstig de doelstelling genomen.

Bestuursverslag 31 december 2016

Financiën

Afwezigheid winstoogmerk

De uitkeringsbeleid van“Stichting City Church” is gericht op de voortgang van haar missie, waartoe de continuïteit en daarmee het voortbestaan van de stichting noodzakelijk is. Het verschil tussen de verkregen middelen en de uitgegeven middelen zal dan ook alleen worden aangewend voor financiering van activiteiten die gericht zijn op het voortbestaan en de continuïteit van het kerkverband en zullen niet aan derden , bestuurders of anderszins worden uitgekeerd.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

1.het stichtingskapitaal;

2.subsidies en donaties;

3.erfstellingen, legaten en schenkingen;

4.eventuele andere verkrijgingen en baten.

 

Financieringsactiviteiten 

-Het verschaffen van hulp aan maatschappelijke doeleinden die bijdragen aan de doelstelling van de stichting

-Het verschaffen van financiële steun aan kans arme gezinnen onder toezicht van het bestuur.

-Het ondersteunen van opleidingen en zendingsactiviteiten

-Het verschaffen van materialen die benodigd zijn tot uitoefening van diverse activiteiten die in lijn leggen met de stichting

 

 

Bestemming liquidatiesaldo bij opheffing van de gemeente

In geval van opheffing van de plaatselijke gemeente is het beleid er op gericht om het vermogen van deze gemeente dat resteert na voldoening van de op haar rustende verplichtingen te doen toekomen aan een of meerdere instellingen met een (inter)kerkelijke of sociaal maatschappelijk verantwoorde doelstelling, een doelstelling op het gebied van zending of evangelisatie of aan doelen die de kerk in haar geheel draagt, samenhangend met haar geestelijke wortels (te denken is aan buitenlandse zending, binnenlandse missionaire activiteiten of opleiding van predikanten)

Beheer

1.Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met eenendertig december van het zelfde jaar.

2.Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen twee maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.

3.Het bestuur laat de boeken van de stichting onderzoeken door een externe deskundige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet.

4.De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis genomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag.

Stichting City Church

Inleiding

Stichting City Church is een christelijke organisatie die zich richt op het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus op diverse manieren. Dit beleidsplan omschrijft in algemene zin de activiteiten van stichting City Church. 
Tevens wordt de opbouw van de organisatie omschreven en komen de financiële verantwoordingen aan de orde die de organisatie op zich neemt.

 

Doelstelling

Mensen in aanraking brengen met het evangelie van Jezus Christus op diverse manieren.

Het onderwijzen van gelovigen. Het ondersteunen van christelijke organisaties met gelijkwaardige normen en waarden. City Church heeft  als doelstelling zo veel mogelijk mensen te informeren over hoe je een relatie met God op kan bouwen. Hiermee streeft City Church naar:

-Het herstellen van familierelaties

-Mensen te helpen hun levensdoel te vinden

-Het evangelie van Jezus Christus verkondigen

-Het bereiken van mensen van alle nationaliteiten

 

Activiteiten

 

Muziek en dans

Stichting City church zet zich lokaal, nationaal en internationaal in voor het kenbaar maken van het evangelie via muziek en dans. Aansluiten hierbij is ook het publiceren van audio en visueel materiaal om de boodschap te ondersteunen.

 

Bijbelstudie en onderwijs

Stichting City church zet zich lokaal, nationaal en internationaal in voor het distribueren van bijbels en bijbelstudiemateriaal. Het geven van onderwijs uit de bijbel en het organiseren van samenkomsten rondom bijbelse thema’s.

 

Evangelisatie

Stichting City church zet zich lokaal, nationaal en internationaal in voor het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus. Door middel van multimedia, evenement en diverse kanalen wil de stichting op een relevante manier de boodschap van het evangelie overbrengen en gelijkaardige acties ondersteunen. Daarna volgt ook het begeleiden en onderwijzen van nieuwe gelovigen of discipelen vanuit de bijbel.

 

Training en coaching

Stichting City church zet zich lokaal, nationaal en internationaal in voor het training en coachen van mensen tot leiderschap. Dit kan zowel op sociaal, economisch, kerkelijk, cultureel, filantropisch vlak zijn. Hierbij speelt het op zoek gaan naar in ieders individuele gaven en talenten een belangrijke rol.

Ook zet de stichting zich in voor het begeleiden van leiders.

 

Mannen en vrouwensamenkomsten

Stichting City church zet zich lokaal, nationaal en internationaal in voor het systematisch trainen van mannen en vrouwen in aparte samenkomsten. Hierbij inspelend op de specifieke problematiek en uitdagingen per doelgroep vanuit een bijbels perspectief.

 

Counseling en begeleiding

Stichting City church zet zich lokaal, nationaal en internationaal in voor het raadgeven en begeleiden van hulpbehoevenden op diverse thema’s. Deze ondersteuning word gedaan vanuit christelijke principes waarbij er op een ethische manier wordt omgegaan met het individu.

 

Weduwen en wezen

Stichting City church zet zich lokaal, nationaal en internationaal in voor weduwen en wezen.

Door middel van inzamelingsacties en collectes wil de stichting zich inzetten voor de aller zwaksten van de samenleving.

 

Kerkdiensten

Stichting City church organiseert lokaal, nationaal en internationaal kerkdiensten met bijbelse thema’s. Hierbij maakt prediking, muziek en zang integraal deel uit van de kerkdiensten. Hierbij worden al dan niet lokale predikanten of buitenlandse predikanten voor uitgenodigd.

 

Aanbiddingsdiensten

Stichting City church zet zich lokaal, nationaal en internationaal in voor het organiseren van aanbiddingsdiensten. Deze aanbiddingsdiensten staan in het teken van het evangelie van Jezus Christus en worden al dan niet met dans, muziek en zang begeleid op diverse instrumenten. Tijdens deze diensten komen diverse mensen bijeen om hun interesse in het evangelie van Jezus Christus met elkaar te delen.

 

Kinderkerk en jeugddiensten

Stichting City church zet zich lokaal, nationaal en internationaal voor bijbels onderwijs voor kinderen. Stichting City church organiseert kinderkerkdiensten, seminars en kampen. In de kinderkerk wordt op spelenderwijs het evangelie van Jezus Christus overgedragen aan kinderen en jongeren.

 

Huiselijke samenkomsten

Stichting City church zet zich lokaal, nationaal en internationaal in voor organiseren thuissamenkomsten waarbij er onderwijs wordt gegeven vanuit de bijbel. Hierbij staat persoonlijke inbreng en gebed voor hulpbehoevenden eveneens centraal. Ook bestaat er de mogelijkheid om inhoudelijk in te gaan op individuele vragen van de aanwezigen.

 

Gebedsamenkomsten

Stichting City church zet zich lokaal, nationaal en internationaal in voor gebed en gebedsdiensten.

Zowel het ondersteunen van christelijke gebedsmomenten als het organiseren van gebedsdiensten horen bij de visie en doelstelling van de stichting.

 

Hulp in nood

Stichting City church zet zich lokaal, nationaal en internationaal in voor mensen in nood. Door middel voor voedselprogramma’s medische hulp en hulp aan kansarmen.

 

Zendelingen

Stichting City church zet zich lokaal, nationaal en internationaal in voor het uitzenden en ondersteunen van zendelingen die zich deeltijds of voltijds inzetten voor het verkondigen van het evangelie. Hierbij kan materiele of financiële steun  geschonken worden.

Hier kunt u het jaarverslag van 2021 downloaden van Stichting City Church 

Dit is een paragraaf. Klik hier om je eigen tekst toe te voegen.

bottom of page