top of page
Rotterdamcitychurch-196.jpg

WAT GELOVEN WIJ

Leer meer over het waarom we doen wat we doen

VERKLARING VAN GELOOF
De enige basis van ons geloof is de Bijbel, Gods onfeilbaar geschreven Woord, de 66 boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Wij geloven dat het uniek, mondeling en volledig geïnspireerd was door de Heilige Geest en dat het foutloos (onfeilbaar) was geschreven in de originele manuscripten. Het is de allerhoogste en laatste autoriteit in alle zaken waarover het spreekt.

Er is één ware God, eeuwig bestaande uit drie personen - Vader, Zoon en Heilige Geest - die elk in gelijke mate alle eigenschappen van Godheid en de karakteristieken van persoonlijkheid bezitten.


Jezus Christus is God, het levende Woord, die vlees werd door Zijn wonderbaarlijke ontvangenis door de Heilige Geest en Zijn maagdelijke geboorte. Daarom is Hij de perfecte Godheid en de ware mensheid voor altijd verenigd in één persoon.

Hij leefde een zondeloos leven en deed vrijwillig verzoening voor de zonden van de mensen door aan het kruis te sterven als hun plaatsvervanger, aldus goddelijke gerechtigheid bevredigend en redding bewerkstelligd voor allen die alleen op Hem vertrouwen.
Hij stond op uit de dood in hetzelfde lichaam, hoewel verheerlijkt, waarin Hij leefde en stierf.

Hij steeg lichamelijk op naar de hemel en ging zitten aan de rechterhand van God de Vader, waar Hij, de enige middelaar tussen God en mens, voortdurend voor de zijnen pleit.


De mens is oorspronkelijk naar het beeld van God geschapen. Hij zondigde door God ongehoorzaam te zijn; daardoor was hij vervreemd van zijn Schepper. Die historische val bracht de hele mensheid onder goddelijke veroordeling.

De natuur van de mens is verdorven en hij is dus totaal niet in staat God te behagen. Ieder mens heeft regeneratie en vernieuwing door de Heilige Geest nodig.


De redding van de mens is geheel en al een werk van Gods vrije genade en is niet het werk, geheel of gedeeltelijk, van menselijke werken of goedheid of religieuze ceremonie. God rekent Zijn gerechtigheid toe aan degenen die hun geloof in Christus alleen stellen voor hun redding, en hen daardoor in Zijn ogen gerechtvaardigd hebben.

Het is het voorrecht van allen die wedergeboren zijn uit de Geest om verzekerd te zijn van hun redding vanaf het moment waarop ze Christus als hun Verlosser vertrouwen. Deze verzekering is niet gebaseerd op enige vorm van menselijke verdienste, maar wordt geproduceerd door het getuigenis van de Heilige Geest, die in de gelovige het getuigenis van God in Zijn geschreven woord bevestigt.

De Heilige Geest is in de wereld gekomen om Christus te openbaren en te verheerlijken en om het reddende werk van Christus op mensen toe te passen. Hij overtuigt en trekt zondaars tot Christus, schenkt hen nieuw leven, woont voortdurend in hen vanaf het moment van geestelijke geboorte en verzegelt hen tot de dag van verlossing. Zijn volheid, kracht en controle worden door geloof in het leven van de gelovige toegeëigend.

Elke gelovige is geroepen om zo te leven in de kracht van de inwonende Geest dat hij de lust van het vlees niet zal vervullen, maar vrucht zal dragen tot eer van God.
Jezus Christus is het Hoofd van de Kerk, Zijn Lichaam, dat is samengesteld uit alle mensen, levend en dood, die door het reddende geloof met Hem zijn verbonden.

God spoort Zijn volk aan om regelmatig samen te komen voor aanbidding, voor deelname aan verordeningen, voor opbouw door de Schrift en voor wederzijdse aanmoediging.

Bij de fysieke dood gaat de gelovige onmiddellijk de eeuwige, bewuste gemeenschap met de Heer binnen en wacht hij op de opstanding van zijn lichaam tot eeuwige heerlijkheid en zegen.


Bij de fysieke dood gaat de ongelovige onmiddellijk de eeuwige, bewuste scheiding van de Heer binnen en wacht hij op de opstanding van zijn lichaam tot een eeuwig oordeel en veroordeling.

Jezus Christus zal weer naar de aarde komen - persoonlijk, zichtbaar en lichamelijk - om de geschiedenis en het eeuwige plan van God te voleindigen.


De Heer Jezus Christus gebood alle gelovigen om het evangelie over de hele wereld te verkondigen en om mannen van elke natie tot discipelen te maken. De vervulling van die Grote Opdracht vereist dat alle wereldse en persoonlijke ambities ondergeschikt worden gemaakt aan een totale toewijding aan "Hem die ons heeft liefgehad en Zichzelf voor ons heeft gegeven."

Evangelisatie

Wij geloven dat "De Kerk" op aarde bestaat met slechts en slechts één opdracht, om de verloren ziel naar het Koninkrijk van God te brengen, en dat enige belemmering voor wereldwijde evangelisatie niet mag bestaan in "Het lichaam van Christus" (Mattheüs 28:18) -20)

Tienden en offergaven

Wij geloven dat een van de beste methoden die door God is bestemd om zijn bediening te ondersteunen, het evangelie van Jezus Christus te verspreiden en zijn zegeningen vrij te geven, is door tienden en vrijwillige offers te geven (Maleachi 3:10; 2 Korintiërs 9: 7) We geloven in het geven van tienden en vrijwillige offers niet van uit wettisisme maar van uit ons verbond met God en toewijding aan zijn koninkrijk.

bottom of page